ข่าวเด่น
จังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 เม.ย. 2561 )

            จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชัน
              ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนงานโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชัน (เขาหัวโล้น) ซึ่งการประชุมได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการฯเพื่อทราบเรื่องการแต่งตั้งคณาอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด การมอบหมายการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน การสรุปผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งจังหวัดน่าน ปี 2561 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช.น่าน ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำแนะนำในการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกร และกลไกการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
            สำหรับแผนงาน/โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชัน (เขาหัวโล้น) ซึ่งเป็นปัญหายึดเยื้อมาเป็นเวลานานการแก้ไขปัญหาจะทำให้แล้วเสร็จทันไม่ได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะด้านข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้จังหวัดน่านเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่ และได้มอบหมายให้ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งให้ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน อาทิเช่น การสนับสนุนอาชีพตามรายการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกษตร (เมนูอาชีพ) ด้านการผลิต ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพ มีรายได้ และเกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
25 เมษายน 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน