ข่าวเด่น
น่าน เปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดท่องเที่ยว

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 )

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         เนื่องจากจังหวัดน่าน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นของตนเองสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมต่างๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีโบราณสถานที่ยังมีความสำคัญต่อชุมชนเช่นในอดีต และมีการสร้างสรรค์สินค้าประเภทต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่านอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน อาหารแปรรูป ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตร อาทิเช่น ลำไย ลิ้นจี่ ส้มสีทอง มะขามหวาน กาแฟ พืชผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรี และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดน่าน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยจังหวัดน่านมีจุดแข็งที่สำคัญโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา ด้านประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรมและโบราณสถานที่มีความงดงามและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

          ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดท่องเที่ยว ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุน โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างรายได้และความเข้มแข็งภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาผลผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

4 มิถุนายน 2561                                                                       

 


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน