ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 )

         4 มิถุนาย 2561 ที่ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ศาลากลางจังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในเขตชนบทและเขตเทศบาลเมือง โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่เขตชนบท เทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองทั้งหมดโดยได้จัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการจัดเก็บข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนรายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ) ให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน นำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับด้วย

            ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน ชุมชน อยู่ในระดับใดมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อีกทั้งจะทำให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือนและหมู่บ้าน ชุมชน มีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง และเมื่อทราบแล้วสมาชิกในครัวเรือนช่วยกันแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาดำเนินการต่อไป

         สำหรับจังหวัดน่าน ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2561 จำนวน 112,311 ครัวเรือน แต่สามารถจัดเก็บได้ 112,540 ครัวเรือน ในช่วง 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 โดยมีคณะทำงานแบ่งออกเป็น 2 ทีม ลงไปตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ที่อาสาสมัครลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. เพื่อรับรองข้อมูลในวันนี้

 

 

........................................................

 

พวงพยอม คำมุง/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

4 มิถุนายน 2561                                  

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน