ข่าวเด่น
เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 )

        เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกและประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาทุกระดับการศึกษาได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสายตา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียน

                 สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขเท่าที่ควร เนื่องจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ร่วมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ ตลอดจนการขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกล เด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมากจึงมองเห็นไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนและการดำเนินชีวิต ไม่ได้รับการพัฒนาสติปัญญาเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ  โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ขึ้น โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้บริการและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ในทุกระดับการศึกษาสามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติ ได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสม มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศ

             ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นการมอบโอกาสอันดีให้แก่เด็กนักเรียนในชนบทได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้การมองเห็นเป็นปกติ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลการคัดกรองหรือแม้แต่การวัดสายตาเด็กนักเรียนในเบื้องต้น ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดน่านจะรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาเบื้องต้นส่งต่อให้กับทีมจักษุแพทย์ สภากาชาดไทย ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการลงพื้นที่วัดสายตาโดยละเอียดให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา และหากพบว่าสายตามีความผิดปกติ ก็สามารถรอรับแว่นสายตาได้ทันที เนื่องจากรถตัดแว่นสภากาชาดไทย เป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ภายในออกแบบสำหรับใช้งานประกอบแว่นสายตาบนรถ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการเสร็จได้ภายในวันเดียว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน หรือโทรศัพท์หมายเลข 054-774513

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

6 มิถุนายน 2561                                                                       

 


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน