ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 )

        6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม การพัฒนางานประกันสังคม รายงานสถานการณ์ภายในจังหวัด และร่วมพิจารณากรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 4

         สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน เป็นประจำต่อเนื่อง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้งต่อปี) โดยกำหนดรูปแบบวาระการประชุมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมและพัฒนางานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานสถานการณ์ภายในจังหวัดน่าน และผลการดำเนินงานการเร่งรัด ติดตามหนี้ค้างชำระสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2561) สถานประกอบการ จำนวน 1,621 แห่ง ค้างชำระ จำนวน 75 แห่ง เงินสมทบค้างชำระ 712,501 บาท และกองทุนเงินทดแทน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2561) สถานประกอบการ จำนวน 1,180 แห่ง ค้างชำระ จำนวน 284 แห่ง เงินสมทบค้างชำระ 497,978.31 บาท โดยที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ โดยการส่งเอกสารแจ้งเตือนและดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ อีกทั้งให้คำแนะนำ การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ประกันตน การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม การแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณากรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 4 ราย ในการขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้

       ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกันตามมาตรา 41 (4) หรือภายใน 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน ตามมาตรา 41 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม และไม่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนตลอดจนไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้ให้โอกาสผู้ประกันตนกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 หากประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งครบกำหนดยื่นคำขอภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ทั้งนี้จะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติกลับเป็นผู้ประกันตน

 

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

6 มิถุนายน 2561                                                                       


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน