ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 )

7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกและวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ที่ขอรับความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐ เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยการนำกลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นการให้เงินทุนที่ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ สนับสนุน SME ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อเป็นกองทุนที่จะช่วยเติมเต็มให้ SME ที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติ ได้มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ ซึ่งจะทำให้ SME ที่เป็นฐานการสร้างรายได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจยกระดับรายได้ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน ตามหลักการ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐ ของจังหวัดน่าน ได้เห็นชอบอนุมัติสินเชื่อกองทุนฯ ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีฯ ในจังหวัดน่าน จำนวน 40 ราย โดยลงนามในสัญญา 37 ราย วงเงิน 122,260,000บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นบาท) ส่วนอีก 3 ราย วงเงิน13,530,000 บาท และเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 28 ราย วงเงิน 43,335,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.91 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สินเชื่อและทำสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกเงินจ่าย จำนวน 9 ราย ในวงเงิน 44,290,000 บาทพร้อมทั้งให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ในการประเมินและติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีฯ ที่ได้รับการอนุมัติการให้กู้ หรือร่วมลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกำหนด และดำเนินการสรุปผล เพื่อใช้ในการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐ ต่อไป

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

7 มิถุนายน 2561             

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน