ข่าวเด่น
พมจ.จังหวัดน่าน ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคสามว่าด้วยการแสดงแล้วจำนวน 24 คน

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 )

         สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคสามว่าด้วยการแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟังการขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตรหรือการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา14 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด ให้ผู้นั้นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นที่ใดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้รับแจ้งแล้วให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน โดยพระราชบัญญัติควบคุม การขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อแก้ปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโทษผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน ดำเนินการคัดกรอง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งแยก "ผู้แสดงความสามารถ” ออกจากผู้ทำการขอทานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะ และยกระดับการแสดงให้มีมาตรฐานสู่มืออาชีพ
 
         นายธีรพนธ์  วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดน่าน ตั้งแต่พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 บังคับใช้มา ได้ออกบัตรผู้แสดงความสามารถไปแล้วจำนวน 24 คน และผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด การมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้แสดงความสามารถ ไม่ตกของผู้แสวงหาประโยชน์ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการพัฒนาและจัดหาสถานที่ในการแสดงความสามารถอีกด้วย เมื่อต้องการแสดงความสามารถในพื้นที่สาธารณะ ควรทำอย่างไร 1) ต้องมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ และ 2) ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่ต้องการแสดง (ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ม.14 )
 
.................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน