ข่าวเด่น
ปปช.น่าน พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 )

      ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คณะส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ร่วมเยี่ยมชมผลการดำเนินการตามแผน พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนไปสู่การปฏิบัติ คณะส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ลงพื้นที่นิเทศติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์แล้วเมื่อปี 2560 จำนวน 53 แห่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) พร้อมทั้งขยายแนวความคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง ให้แก่คณะผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
        ด้านนายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน และประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
กัมปนาท  พอจิต  ข่าว

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน