ข่าวเด่น
เกษตรจังหวัดน่าน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 )

           ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน   นายประเสริฐ ดอยลอม  เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบ ของการบูรณาการ แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกร อย่างทั่วถึง    ได้รับบริการแบบครบวงจร  ในด้านต่างๆ  อาทิ  ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านประมง ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ   ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่วนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ฤดูกาลผลิตใหม่  เพื่อให้เกษตรกรจะต้องนำเอาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด แนะนำ แต่ละส่วนไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง     โดยมีมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        มาถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร ถือว่าเป็นการบริการจุดเดียว       เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   เพื่อให้เกษตรกรสามารถสอบถาม  ขอคำแนะนำได้จากหน่วยงานบริการต่างๆ ได้  โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลถึงในเมือง หรือสถานที่ราชการ

                         จังหวัดน่าน  จึงได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง แบบครบวงจรในคราวเดียวกัน       และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด    โดยภายในงาน  เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านต่างๆ   อาทิ ด้านวิชาการ การสาธิต และการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีหน่วยงานภาคีร่วมดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีเกษตรกรมารับบริการจำนวนมาก

                                                          ...............................................

 

สมาน  สุทำแปง/ภาพ/ข่าว  

8 มิถุนายน 2561                                                   

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน