ข่าวเด่น
ผู้สูงอายุน่าน จัดประชุมสามัญประจำปีของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่าน ประจำปี 2561

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 )

         12 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 15 อำเภอ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อถ่ายทอดข่าวสารจากการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และติดตามผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดน่าน

     เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือมีผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และที่สำคัญสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของภาคเหนือรวมถึงจังหวัดน่าน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าภาคอื่นๆถึง 10 ปี โดยข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2560 จังหวัดน่านมีประชากรทั้งสิน 479,838 คน เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 84,865 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม ด้วยการออกมารวมกลุ่มในการสร้างผลงาน การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ก็ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดน่านด้วยดีเสมอมา ทำให้มีชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดน่านจำนวน ทั้งสิ้น 944 ชมรม โดยมีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และดำเนินงานจัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 34

       ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจำปีของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่านอประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดข่าวสารจากการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แก่ สมาชิกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ทุกระดับในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งประชุมติดตามผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอทุกอำเภอ และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในปีต่อไป จากนั้นนายไพศาล ไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นตัวแทนผู้เข้าประชุมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุดีเด่น ระดับชาติ ได้แก่ นายคล่อง สอนทะ , นายสวัสดิ์ สิงห์ธนะ , นายสวาท วรกมลธรรม , นางอมรรัตน์ ชราพก , นายปรีชา การินไชย เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

12 มิถุนายน 2561                                                                       


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน