ข่าวเด่น
น่านประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดน่าน

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 )

           จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง บริหารจัดการ และการประสานการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย ตามแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
           ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ตามข้อสั่งการของ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ได้ให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 – 2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการ การประสานการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยจังหวัดน่านได้กำหนดช่วงระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1. ช่วงเตรียมการ ดำเนินการช่วงเดือนมกราคม มีการประชุมเตรียมการ การจัดการเชื้อเพลิง (การชิงเผา) ทั้งพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง การทำแนวกันไฟ การให้ความรู้เครือข่าย และการบูรณาการข้อมูล 2. ช่วงรับมือ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงวิกฤติ ระหว่างเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ มีการรายงาน การแจ้งเตือนสถานการณ์ การระดมสรรพกำลัง การลาดตระเวน และการดับไฟ ช่วงวิกฤติ คือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เป็นช่วงที่ใช้ระบบบัญชาการ การบังคับใช้กฎหมาย การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า การลดฝุ่นละอองในอากาศ และการประสานประเทศเพื่อนบ้าน 3. ช่วงฟื้นฟู เป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตร ชุมชนปลอดการเผา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคเอกชนและประชาชน และช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
           นอกจากนี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ส่งผลให้จังหวัดน่านมีผลการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และในช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันคลี่คลาย อย่างไรก็ดี จึงขอฝากให้ทุกหน่วยงานได้นำข้อมูลผลการรายงานในรอบปีที่ผ่านมา ไปวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแต่ละพื้นที่ ตามแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และนำไปเป็นมาตรการเฝ้าระวังในปีต่อไป รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ในพื้นที่ และสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ ดิน น้ำและป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 มิถุนายน 2561

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน