ข่าวเด่น
ผวจ.น่าน ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 )

           ผวจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการ เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาภาค
         ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน) โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ประสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ให้มีความเข้มแข็งทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยว การสร้างตลาดกลางชุมชนและการส่งเสริมสินค้าโอทอป เป็นต้น โดยการประชุมมีเรื่องสืบเนื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกัน คือ โครงการขยายทางวิ่งทิศเหนือของท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อให้อากาศยานทำการขึ้น-ลง ได้โดยปลอดภัย พร้อมทั้งรองรับการเพิ่มเที่ยวบิน – สายการบิน เพื่อให้มีการแข่งขันด้านราคาค่าโดยสาร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดน่าน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก การประชุมฯในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ศูนย์กระจายสินค้า ปัญหาพื้นที่การปลูกกาแฟจังหวัดน่าน แนวทางการแก้ไขปัญหาเอกสาร นส.3 ที่อยู่ในพื้นที่ป่า การติดตามการร่างผังเมืองรวมจังหวัดน่าน การส่งเสริมให้มีการกำหนดเขตอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และการเสนอให้มีการปรับปรุงแนวถนนพัฒนาตามผังเมืองขึ้นมาใหม่ เป็นต้น
          อย่างไรก็ตาม ประธานได้ขอให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านให้มีความเข้มแข็งต่อไป
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
15 มิถุนายน 2561

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน