ข่าวเด่น
โยธาฯน่าน จัดประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ.2556

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 )

            จังหวัดน่าน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ.2556

        เช้าวันนี้(20 ธันวาคม 2561) ที่ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทอง น่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ.2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จังหวัดน่าน ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ.2556 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน ยกเว้นในเขตผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง , เขตผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง , เขตผังเมืองรวมเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน และเขตผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย อำเภอนาน้อย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด และควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมไปแล้วนั้น ในปัจจุบัน จังหวัดน่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นโยบายการพัฒนาเมืองหลายด้านได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเติบโตของพื้นที่ อีกทั้งได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน และอุสาหกรรมจังหวัดน่าน แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของจังหวัดน่าน และเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยอาศัยมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ขอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว

      ในการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ.2556 ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และคณะกรรมการผังเมืองสูงสุด เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่านได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้การแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องกับพื้นที่และเกิดการพัฒนาได้จริง

  

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

20 ธันวาคม 2561                                   

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน