ข่าวเด่น
นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวน่านกับบริบทของพื้นที่เชิงวัฒนธรรม ตามโครงการ “หนาวนี้ กระซิบรักที่น่าน”ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 17 ม.ค. 2563 )

         วันนี้ (17 ม.ค.63) ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวน่านกับบริบทของพื้นที่เชิงวัฒนธรรม ตามโครงการ "หนาวนี้ กระซิบรักที่น่าน”ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้กล่าวรายงาน
            ในการจัดงานประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 นี้ เทศบาลเมืองน่านได้มีการจัดการเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวน่านกับบริบทของพื้นที่เชิงวัฒนธรรมตามโครงการ "หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสู่การตลาดภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ ผลงานศิลปะวิถีวัฒนธรรมความเชื่อในพิธีบุญมงคลของท้องถิ่น เพิ่มประสบการณ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้องค์กร และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองน่าน สู่ความยั่งยืนในทุกมิติต่อไป
             โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชนและตลาดการท่องเที่ยว”โดย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ประธานโอทอปเทรดเดอร์ประเทศไทย การเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการท่องเที่ยวน่านกับบริบทของพื้นที่เชิงวัฒนธรรม” มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. น.ส.สุกฤตา อนุกูลสาธุกิจ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน นายภาณุวัชร อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นายนพรุจ มีโพธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน นักเรียน-นักศึกษา สื่อมวลชนกลุ่มผู้ประกอบการถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน และประชาชนทั่วไป
              แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศโดยมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ คือประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางค้าและบริการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแกนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองน่านมีแนวคิดที่จะสนองนโยบายดังกล่าวตามนโยบาย "เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอัตลักษณ์น่านเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคมสู่การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโดยอาศัย ตัวบ่งชี้ ของการเป็นเมืองน่าอยู่ 6 มิติ ได้แก่ 1.เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม2.เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 3.เมืองที่มีความปลอดภัย 4.เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 5.เมืองแห่งสังคมคุณภาพ ธรรมาภิบาล และ 6.เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม และสามารถปลุกเร้ากระแสตื่นรู้ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างจริงจัง สร้างกระบวนการรับรู้ ณ เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี มีการรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกระบวนการสร้างเมืองให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ สังคมแห่งความเป็นธรรม สังคม เอื้ออาทร ประชาชนรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย เป็นท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ยึดมั่นในรูปแบบสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยและสันติสุขต่อไป

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

17 มกราคม 2563                                                                       

 


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน