ข่าวเด่น
ISCCC ประกาศให้เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็น สมาชิกชุมชนปลอดภัยสากลของโลก

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )

        วันนี้ (15 กันยายน 2563 )นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่เทศบาลเมืองน่านได้รับการประกาศรับรองต่ออายุ ชุมชนปลอดภัยเป็นอันดับที่ 316 ของโลก และการลงนามร่วมขับเคลื่อน ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัยเราร่วมไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

          ซึ่งความเป็นมาของการรับรองชุมชนปลอดภัย SAFE COMMUNITY นั้น คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย(ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ) ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับการดำเนินงานสร้างเสริมและป้องกันการบาดเจ็บขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้เกิดการยกระดับเป็นสมาชิก ชุมชนปลอดภัยในระดับสากล และเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย โดยความร่วมมือกับ International Safe Community Certifying Centre -ISCCC โดยทั่วโลก มีสมาชิกชุมชนปลอดภัย กว่า 400 แห่ง ขณะที่ประเทศไทยมีการลงนามรับรองและเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยในระดับสากล รวม 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 228 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 229 และเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ลำดับที่ 316 ภายใต้ตัวชี้วัด 7 ประการ

            เทศบาลตำบลกลางเวียง และเทศบาลเวียงสา อ. เวียงสา จ.น่าน มีความสนใจ มีแผนงานและดำเนินกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่น จึงได้ประสานและจัดทำเอกสารเพื่อสมัครขอรับรองเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ISCCC ได้ส่งผู้ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการ ISCCC ลงความเห็นว่าผู้บริหารและประชาชนเทศบาลตำบลกลางเวียง และเทศบาลเวียงสา (2 องค์กรปกครองท้องถิ่น) มีฉันทามติร่วมกันที่จะร่วมพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อภยันอันตรายของชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ชุมชนและท้องถิ่น สามารถยกระดับเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัย และเป็นตัวอย่างการพัฒนา เห็นสมควรประกาศรับรองเป็น "ชุมชนปลอดภัย” (Safe Community) โดยเสนอให้จัดพิธีลงนามร่วมกันระหว่าง ISCCC กับ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมวิชาการเรื่องชุมชนปลอดภัย เพื่อเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานชุมชนปลอดภัย โดยชุมชนเป็นฐาน เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายพื้นที่ต่อไป ผ่านการเสวนาออนไลน์ด้วยระบบซูม โดยมีสมาชิก จากทั่วโลกร่วมประชุม และพิธีใหญ่จะจัดดำเนินการจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร อีกครั้ง

........................................................

 

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

15 กันยายน 2563                                                     


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน