ข่าวเด่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบแนวทางปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เน้นการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน พัฒนาจังหวัด

วันที่ 5 ต.ค. 2563 )

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ เน้นการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน พัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ยึดหลักทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล รักษาสถาบันหลักของชาติ นำยุทธศาสตร์ชาติมาปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่และเดินหน้าการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน "เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้เน้น 9 ประเด็น เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ด้านความมั่งคั่ง ดำเนินการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ภายในปี 2564 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นเมือง TOP 100 เมืองท่องเที่ยวโลก และด้านความยั่งยืน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งยังขอความร่วมมือทุกองค์กรได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เปรียบเหมือนภาพจิ๊กซอว์ ที่นำมาเรียงต่อกันจนเป็นภาพใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ให้งานเกิดผลสำเร็จ เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ และที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

 

 

.......................................................

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

5 ตุลาคม 2563


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน