ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯน่านลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อำเภอเวียงสา เน้นบูรณาการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

วันที่ 7 ต.ค. 2563 )

       ที่หอประชุมอำเภอเวียงสา จ.น่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่อำเภอเวียงสา มอบแนวทางปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ เน้นทำงานบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มุ่งความผาสุก และประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีนายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ และรับมอบแนวทางปฏิบัติ

        สำหรับอำเภอเวียงสา ประกอบด้วย 17 ตำบล 128 หมู่บ้าน โดยปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ ขับเคลื่อนขยายผลโครงการพระราชดำริฯ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการบูรณาการทำงานหน่วยงานในพื้นที่ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งได้ตั้งด่านคัดกรอง ณ ด่านห้วยน้ำอุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในการป้องกันโควิดในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอำเภอ ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน

         โดยทางอำเภอเวียงสา ได้นำเสนอถึงประเด็นที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขร่วมกัน เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยในปีนี้อำเภอเวียงสาได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2,770 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 18,719 คน 6,511 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 18,562 ไร่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางแก้ไข และร่วมดำเนินการในพื้นที่ร่วมกันต่อไป

         ด้านนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล รักษาสถาบันหลักของชาติ นำยุทธศาสตร์ชาติมาปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่และเดินหน้าการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน "เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
         พร้อมได้เน้น 9 ประเด็น เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ด้านความมั่งคั่ง ดำเนินการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ภายในปี 2564 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นเมือง TOP 100 เมืองท่องเที่ยวโลก และด้านความยั่งยืน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งยังขอความร่วมมือทุกองค์กรได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ให้งานเกิดผลสำเร็จ เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ และที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

 

 

.......................................................

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

7 ตุลาคม 2563


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน