ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯ น่านลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อำเภอปัว เน้นบูรณาการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

วันที่ 8 ต.ค. 2563 )

ที่หอประชุมอำเภอปัว จ.น่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่อำเภอปัว มอบแนวทางปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ เน้นทำงานบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มุ่งความผาสุก และประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีนายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอปัว และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ และรับมอบแนวทางปฏิบัติ

สำหรับอำเภอปัว ประกอบด้วย 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ ขับเคลื่อนขยายผลโครงการพระราชดำริฯโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการบูรณาการทำงานหน่วยงานในพื้นที่ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นต้น

โดยทางอำเภอปัว ได้นำเสนอถึงประเด็นที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขร่วมกัน เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปัญหาสารเคมีตกค้างจากการทำการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบบชลประทานไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางแก้ไข และร่วมดำเนินการในพื้นที่ร่วมกันต่อไป

ด้านนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล รักษาสถาบันหลักของชาติ นำยุทธศาสตร์ชาติมาปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่และเดินหน้าการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน "เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” พร้อมได้เน้น 9 ประเด็น เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ด้านความมั่งคั่ง ดำเนินการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ภายในปี 2564 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นเมือง TOP 100 เมืองท่องเที่ยวโลก และด้านความยั่งยืน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งยังขอความร่วมมือทุกองค์กรได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ให้งานเกิดผลสำเร็จ เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ และที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงอยู่ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และชาวโลกได้ชื่นชม ซึ่งมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรร่วมการประกวด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางศดานันท์ เนตรทิพย์ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต นางสาวชนาภา  แซ่โซ้ง บ้านไหมลายปัก นางสาวอรุโณทัย  อินรัง กลุ่มใต้ฟ้าสีคราม และนางอรทัย อินรัง ร้านฝ้ายเงินฝ้ายทอง

………………………………….

กัมปนาท  พอจิต  ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน


 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน