ข่าวเด่น
อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ “มองเมืองน่านผ่านสถาปัตยกรรม”

วันที่ 16 ต.ค. 2563 )

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่ ห้องประชุมน้ำน่าน โรงแรมน้ำทองน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกับห้องวิจัยสถาปัตยกรรมเมืองเอเชีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดการอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ "มองเมืองน่านผ่านสถาปัตยกรรม” โดยมีวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการอบรมในครั้งนี้

      อพท. ได้ร่วมกับห้องวิจัยสถาปัตยกรรมเมืองเอเชีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดการอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ "มองเมืองน่านผ่านสถาปัตยกรรม” เพื่อถ่ายทอดและสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองน่าน ในมุมมองที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมต่างๆ ของเมือง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พระสงฆ์ เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และจังหวัดน่านได้ สืบเนื่องจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่รวดเร็วในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดน่านเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวอยู่เพียงสถานที่บางแห่ง ในขณะที่ทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อวางแผนฟื้นฟู และรอรับใช้ประโยชน์ร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเมืองโดยรวม ไม่กระจุกตัวอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งการสร้างความหวงแหนและการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างกระแสอนุรักษ์และการฟื้นฟู โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย ได้เข้ามาศึกษาทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนถึงปี 2560 ได้รวบรวมครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม ผ่านศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศูนย์ล่องน่าน) จากนั้นในปี 2561 จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการผลักดันการใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ จากการศึกษาทั้งหมดที่ผ่านมา ร่วมกับ JICA และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thai Future City Project) เพื่อสร้างแผนพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นแกนหลัก

           ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ และข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เกิดผลกระทบในเชิงบวก เกิดการสานต่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดการปกปักษ์รักษาดูแลทรัพยากรเหล่านั้น และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นภายในชุมชนเมืองน่านอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

…………………………………………..

อาชอำพล แก้ววิจิตร  ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

16 ตุลาคม 2563            


 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน