ข่าวเด่น
น่าน จัดสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC

วันที่ 26 ต.ค. 2563 )

      ที่ห้องประชุม โรงแรมน่านบูติค รีสอร์ท อ.เมืองน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และภาคีเครือข่าย จัดสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉินแหล่งท่องเที่ยวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤตที่เหมาะสม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ปี พ.ศ.2564-2566

      นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2563 แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ของสำนักงานพื้นทีพิเศษ 6 คือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ได้รับการจัดอันดับ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 เป็นความสำเร็จก้าวแรกสู่การพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 มีเป้าหมายที่จะยกระดับให้แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Destination ระดับทองแดงในปี 2565 และพัฒนาต่อเนื่องจนได้รับ ระดับทอง ในปี 2570 ดังนั้น แผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉิน แหล่งท่องเที่ยวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่เหมาะสม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวยอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ปี พ.ศ.2564-2566 ที่ได้มาจากการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของจังหวัดน่าน รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อ 7-8 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีการนำเสนอแผนแม่บทความปลอดภัยของตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามวิสัยทัศน์ ชุมชนตำบลในเวียง และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินรอบด้าน พันธกิจ ส่งเสริมพื้นที่ ตำบลในเวียงให้ปลอดภัย ปลอดอาชญากรรม ส่งเสริมให้มีกระบวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นี่ตำบลในเวียง ส่งเสริมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลในเวียง และส่งเสริมความปลอดภัยเชิงสุขภาพและสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลในเวียง ตามยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมเรื่องความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันอาชญากรรม (เช่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยทางน้ำ ส่งเสริมให้มีการดูแลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ จัดหาแหล่งทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานรับมือกับเหตุวิกฤตและเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น) สร้างความพร้อมในการจัดการระบบจราจร คมนาคม โลจิสติกส์ที่ดี (เช่น ปรับปรุงโครงข่ายถนน ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเวียง ให้ได้มาตรฐาน สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน สร้างราคากลางค่าโดยสารสาธารณะที่เป็นธรรม เป็นต้น) สร้างความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ (เช่น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว สร้างความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น) และสร้างความพร้อมในความปลอดภัยด้านสุขภาพและสาธารณสุข (เช่น สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชน สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น)

     ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเมืองน่านไดรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง ท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก นำมาซึ่งรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป


........................................................กัมปนาท พอจิต / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

26 ตุลาคม 2563
 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน