ข่าวเด่น
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. จัดประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในบริบทเมืองสร้างสรรค์” บูรณาการความร่วมมือสู่การยกระดับจังหวัดน่านให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก

วันที่ 26 ต.ค. 2563 )

     ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จ.น่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในบริบทเมืองสร้างสรรค์” โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

         การประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ในบริบทเมืองสร้างสรรค์ " ได้มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิ การบรรยายพิเศษ "Cultivating Local Creativity for Sustainable Development” โดยคุณกมลรัตน์ ชยามฤต เจ้าหน้าที่ประสานงานวัฒนธรรมแผนกวัฒนธรรม UNESCO Bangkok บรรยายพิเศษหัวข้อ "การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ : สาระและบริบท” โดย ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ประสบการณ์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย” โดยผู้แทนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ตด้านอาหาร Gastronomy ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts) ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครด้านการออกแบบ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัยด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts) นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ zoom โดยผู้แทนเมืองสร้างสรรค์จากต่างประเทศ จำนวน 3 เมือง ได้แก่ Marcus Joserocha เมือง Florianopolis เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประเทศ Brazil Dr.Patrick Bartos เมือง Linz เมืองสร้างสรรค์ด้านสื่อ ประเทศ Austria Damian Valles เมือง Ensenada เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประเทศ Mexico

            นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากการที่จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมเข้าประเมินในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ในปี 2564 ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน (Creative Cities of Craft & Folk Art) เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ คือร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีท้องถิ่น มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และกำลังซื้อ พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเอื้อต่อการผลิตนักคิดและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดน่าน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. อบจ.น่าน สภาวัฒนธรรม จ.น่าน เทศบาลเมืองน่าน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน มีการจัดการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

            นอกจากนี้เป็นที่น่ายินดี ที่หน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศรับรองแหล่งท่องเที่ยวตำบลในเวียง เทศบาลเมืองน่านให้เป็น "สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก” (Sustainable Destinations TOP 100) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การันตีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการกระจายรายได้ให้คนท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

           ด้านนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า อพท.ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้ออกแบบแนวทางการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งนี้ อพท. จะดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เมืองสุโขทัย น่าน และสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับรองจาก UNESCO ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ภายในปี 2565 โดยการพัฒนาดังกล่าว จะอยู่ภายใต้บริบทการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Global Sustainable Tourism Criteria หรือ GSTC ตามที่สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกกำหนด โดยในปีงบประมาณ 2563 อพท.มอบหมายภารกิจให้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านอื่น ๆ ของจังหวัดน่าน ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ให้เกิดเป็นผลสำเร็จในปี 2564........................................................

 

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

26 ตุลาคม 2563                                                     


 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน