ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : ความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข

วันที่ 12 ต.ค. 2555 )

            สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงปรองดองกัน ความมีน้ำใจที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เป็นกำลังอันสำคัญ ในอันที่จะยังกิจธุระซึ่งเหลือบ่ากว่าแรงให้สำเร็จไป
            ความสามัคคี นั้น สามารถทำให้เกิดได้ ทั้งในระดับครอบครัว ระหว่างสามี ภรรยา บิดามารดา บุตรธิดา ในระดับสังคม ระหว่าง ครูอาจารย์ ศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน และในระดับประเทศชาติ ซึ่งทุกคนจะต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักควบกันไปกับประโยชน์ส่วนตน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทั้งประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมก็จะได้รับความเสียหายไป ด้วยกัน ดังคำที่ประพันธ์ไว้ว่า
             "มุ่งประโยชน์ ส่วนตน แต่คนเดียว ไม่แลเหลียว ส่วนรวม จะเสียหาย เมื่อส่วนใหญ่ ยับย่อย พลอยวอดวาย ส่วนของตน ก็สลาย ไปด้วยกัน ละส่วนตน ไว้ก่อน จึงย้อนกลับ เมื่อส่วนรวม ได้รับ สมานฉันท์ อานิสงส์ ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกัน จะส่งผล ให้ตนนั้น สุขสันต์เอย"
             ความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่มีประโยชน์มาก ก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในกิจการงานแก่หมู่คณะ ดังพุทธพจน์ที่ว่า
               "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโข สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกาติ"
              ความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข ความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข ความพร้อมเพรียงของปวงชน ผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จ
              ดังนั้น ความสามัคคี จึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันที่สามารถรักษาและพัฒนา ชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง หากทุกคนมีความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน ทางที่ดีที่เจริญมีพร้อมอยู่ในกายในใจของคนไทย หมั่นเจริญให้เกิดขึ้นและรักษาไว้มิให้เสื่อม ประเทศชาติไทยจะมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปได้ ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า
 
 
................................................
พวงพยอม คำมุง / เรียบเรียง
ข้อมูล ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

 
« ธันวาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน