ข่าวเด่น
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการวางผังเมืองสนับสนุนขยายผลโครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่ 5 อำเภอ

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )

                         วันนี้ ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน นายอดิศร พิทยายนรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 เรื่องการวางผังเมืองเพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดน่าน โดยมีประชาชนชาวน่าน ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กับ การวางผังเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอ เพื่อสนับสนุนขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้แก่ อ.เมืองน่าน อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.ท่าวังผา และ อ.สองแคว โดยมีผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาชนและองค์กรอิสระเข้าร่วมเวทีกว่า 200 คน
                          โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ส่งเสริมปฏิบัติการและบูรณาการแผนงานโครงการของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางผังเมืองการเชื่อมโยงการวางผังตามพันธกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมในเชิงพื้นที่และการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งยังเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานของจังหวัดน่าน ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน มีโครงการปิดทองหลังพระ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 น้อมนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการขยายผลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ต่าง ๆ มีความสำคัญทางระบบนิเวศน์ พื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความลาดชัน ร้อยละ 85 ของพื้นที่ มักเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมและดินถล่ม ผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ประกอบอาชีพทำการเกษตรและใช้สารเคมีค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ คุณภาพชีวิต ดังนั้น โครงการปิดทองหลังพระ ในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ จึงเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริ ให้สอดคล้องกับภูมิทางสังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นต้นแบบให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานจนนำไปสู่การขยายผลใน 10 จังหวัดทั่วประเทศด้วย ซึ่งการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปสู่กรอบแนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ที่จะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางของทุกภาคส่วน นำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะนำไปบูรณาการเพื่อเป็นกรอบแนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่ต่อไป
 
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว
 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน