ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )

                          มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบ
               คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี
               จริยธรรม หมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฎิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
                มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้น หรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ
            จะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยแท้ที่จริงแล้วคือเรื่องเดียวกันนั่นเอง เพราะหมายถึงการนำจริยธรรมหรือความประพฤติที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่อยู่ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งมาประมวลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกันนั้นปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในสายวิชาชีพ มาตรฐานทางคุณและจริยธรรมสายงานการเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
            ๑. พึงปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่าง เคร่งครัด
            ๒. พึงใช้วิชาชีพการบริหารงานบุคคลด้วยความสุจริต
           ๓. ใฝ่หาความรู้สำรวจปรับปรุงตนเองและทำงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            ๔. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน
            ๕. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
            ๖. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
            ๗. เป็นมิตรกับข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
            ๘. เก็บรักษาความลับข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
            ๙. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 
............................................
พวงพยอม คำมุง / เรียบเรียง
ข้อมูล : ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน