ข่าวเด่น
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ดำเนินการสรรหา”ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )

             นายพีรยุทธ์ แสนศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ โดยผู้ที่ยอมรับการยกย่องจะต้องเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์เหล่านั้นสู่แวดวง เกษตรกรรมและสังคมในวงกว้าง ซึ่งได้มอบหมายให้จังหวัดน่าน โดยคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด พิจารณาสรรหา จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรผู้ทรงปัญญาและมีคุณูปการต่อการเกษตรไทย, ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง, ปราชญ์เกษตรดีเด่น และ ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์เหล่านั้นสู่แวดวงเกษตรกรรมและสังคมในวงกว้าง
              เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า สำหรับคุณสมบัติร่วมของปราชญ์เกษตรของแผ่นดินทุกสาขาในภาพรวมจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งอุทิศตน เวลา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่อแวดวงเกษตรกรรมและสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรฯ ระดับจังหวัด จะพิจารณาข้อมูล ผลงานของผู้สมัคร และคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ทั้ง 4 สาขา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พิจารณาประกาศผู้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับประเทศ ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินทั้ง 4 สาขา จะได้เข้ารับโล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ หรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งได้รับรางวัลหรือสวัสดิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด ทั้งนี้ เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถขอรับแบบข้อมูลบุคคลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร. 0-5475-7311, 0-5475-7312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ที่ http://www.opsmoac.go.th/
 
........................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน