ข่าวเด่น
รมช.สาธารณสุข มอบนโยยายด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลน่าน

วันที่ 9 พ.ย. 2555 )

              วันนี้ (9 พ.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ได้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีน่าน) ก็ได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุขว่า ในการเข้ามาทำงานครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่าภายใน 10ปี คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยในการทำงานจะต้องมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด การวัดผล และกรอบระยะเวลาในทุกงาน เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจะประเมินผลทุก 6 เดือน เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และจะให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน เช่น ด้านกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารทางสุขภาพระดับชาติ ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการซื้อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพของประเทศ มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศโดยตรง และมีระบบฐานข้อมูลและระบสื่อสารด้านสุขภาพทุกระดับ เชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน
               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีน่าน) กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะพัฒนาระบบการเงินการคลังของานด้านสุขภาพทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบการดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใช้กำลังคนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง พัฒนารูปแบบการจ้างงานที่นอกเหนือจากข้าราชการ เช่น การเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจูงใจสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำงาน ให้คนทำงานมีรายได้ดี และทำงานอย่างมีความสุข โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ลดการใช้คนอย่างไม่จำเป็น เช่น งานเวชระเบียบ บริการประชาชนเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวนาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน เน้นการให้ข้อมูลสุขภาพหรือภัยสุขภาพที่จำเป็นแก่ประชาชน และสนองต่อนโยบายรัฐบาลในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและทันเวลา
              รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีน่าน) กล่าวต่อท้ายว่า สำหรับภารกิจเร่งด่วน 9 เรื่องได้แก่ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับอุบัติจราจรโดยเฉพาเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง, การดูแลกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านทางศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้ และโครงการเพื่อเด็กและสตรี การแก้ปัญหายาเสพติด เน้นการป้องกันให้เป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยเพิ่มการเผยแพร่ผลวิจัยพิษภัยของยาเสพติด และด้านบำบัดรักษาผู้ติดยาที่มีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชน เพื่อลดคิวและระยะรอแพทย์ให้สั้นลง, จัดหมอใกล้บ้านใกล้ใจทุกครัวเรือน ติดต่อได้ตลอดเวลา, การดูแลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและกลุ่มโรค ตามนโยบายรัฐ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง, ขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ของ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ เช่น มะเร็ง ต่อจากการป่วยฉุกเฉิน โรคไตวายเรื้อรัง และเอดส์, โครงการในพระราชดำริ เพื่อเป็นผลงานถวายทุกพระองค์ และ การทบทวนงบลงทุนเงินกู้ (DPL) ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้อง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 และจัดเตรียมงบประมาณ 2557 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2556 ซึ่งจะทำเป็นงบประมาณแผนใหม่รวมในงบรายหัว เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต่อไป
 
..................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน