ข่าวเด่น
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 12 พ.ย. 2555 )

             นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดน่าน แจ้งว่า จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ประสานงานและช่วยเหลือดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (คกส.จ.) ครั้งที่ 1 /2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงความเป็นมา/ระเบียบ/ประกาศและขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีการเลือกประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการและเลขานุการและคณะกรรมการอื่น ๆ ปรากฏผลการเลือกคณะกรรมการ ดังนี้ นางผ่องใส ไชยวิชู ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด / นางพวงแก้ว พรมมิ รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 1 / นางสมจิตร สมไชยวงศ์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 2 / นางสาวรสริน เทพปัญญา เลขานุการ / นางอาภาวดี อ่ำเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ 1 / นางละเอียด วุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการ 2 / นางรัตนา มีชัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี และคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ อีกหลายคน
             พัฒนาการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด(คกส.จ.) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2555 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อจัดทำระเบียบกองทุนฯ แผนการบริหารจัดการและ แผนการใช้จ่ายงบบริหารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด(คกส.จ.) จังหวัดน่าน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (คกส.) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ตำบลละ 5 คน และสนับสนุนให้มีการประชุมฯเพื่อเลือกคณะกรรมการฯระดับตำบล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและตำบล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล พิจารณาเห็นชอบโครงการของสมาชิก ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อนุมัติโครงการและโอนเงินให้สมาชิกภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โทร. 054 - 710091 ต่อ 12 และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง หรือผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละอำเภอ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน
 
.....................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน