ข่าวโทรทัศน์ออกอากาศทาง NBT
 ข่าว1
 ข่าว3
ค้นหาขั้นสูง
 เรื่องดี ๆ นำมาฝาก
ดูทั้งหมด>
 ทำเนียบสื่อมวลชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2557
ดูทั้งหมด>
 บทความเกี่ยวกับโรคเอดส์
ดูทั้งหมด>
 บทความเกี่ยวกับยาเสพติด
ดูทั้งหมด>
 บทความคุ้มครองผู้บริโภค
ดูทั้งหมด>
    1     2  
  จังหวัดนนทบุรี ตรวจเข้ม คัดกรองผู้เดินทาง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ข้อกำหนด มาตรการฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ข้อ 10 (26/03/2563)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีฉีดพ่นสารเคมี BKC หรือ Benzalkonium chloride ป้องกันและฆ่าเชื้อโควิด-19 (26/03/2563)
  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กรมพลาธิการทหารบกฉีดพ่นสารเคมี BKC ( Banzalkonium chloride ) ป้องกันและฆ่าเชื้อโควิด-19 (26/03/2563)
  เทศบาลนครนนทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจและนำข้าวสาร ไข่ไก่ และอาหารแห้ง ไปมอบให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย (26/03/2563)
  กรมพลาธิการทหารบกลงพื้นที่กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 (26/03/2563)
     


 ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี จัดประชุมสนทนากลุ่ม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อนำไปวางแผนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงจุด
นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี นั้น หน่วยงานแต่ละจังหวัดจะต้องเสนอแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ดังนั้น การมีข้อมูลความต้องการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนฯ และอ้างอิงได้ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แผนงาน/โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จึงได้จัดทำโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ และวิเคราะห์เพื่อประกอบการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยได้จัดวิทยากรเดินสาย 4 จังหวัด ชี้แจงรายละเอียดการระบุข้อมูลต่างๆ ของส่วนราชการ ในลักษณะประชุมสนทนากลุ่ม สำหรับจังหวัดนนทบุรีคณะวิทยากรได้เดินทางมาชี้แจงรายละเอียด เป็นจังหวัดที่สอง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมรับฟัง กว่า 70 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า ข้อมูล ปัญหาความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นี้ จัดทำในกรอบความคิดพัฒนาข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่จะเป็นสารสนเทศในการบริการราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานเอง และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ที่จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิง เพื่อเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้จังหวัด กลุ่มจังหวัดต่อไป
จังหวัดนนทบุรีประชุมหารือวางแนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่
 
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พันเอกวรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือวางแนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยมี รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ผู้นำชุมชน และดัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมหารือให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความแตกแยกของทุกกลุ่มทุกฝ่ายในพื้นที่ โดยพันเอกวรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า นโยบายของ ผบ.ทบ. ต้องการให้ทหารเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความแตกแยก ซึ่งขณะนี้ได้แต่งตั้งหน่วยทหารลงพื้นที่ ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี เพื่อประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับประชาชน และนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนรายงานต่อ คสช. พร้อมกับร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในรูปแบบต่าง ๆ กับทางอำเภอ รวมทั้งร่วมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายกับผู้ที่กระทำที่ผิด โดยเฉพาะการหมิ่นสถาบัน ซึ่งหากพบจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ด้านนายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผน ฯ โดยจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ เวทีประชาคมหมู่บ้านสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ละลายสีเสื้อและการแบ่งฝ่ายเลือกข้าง จัดกิจกรรมคืนความสุขมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้และนำบริการของหน่วนงานภาครัฐออกให้บริการประชาชน
                                                ------------------------------------
บำรุงทางนนทบุรี ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ปิดการจราจรชั่วคราว ทางหลวงหมายเลข 302 แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า
นายพลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี โดยบริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด ได้ดำเนินงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม. 3+762 – กม.6+800 ในช่วงเวลา 20.00-05.00 น. ซึ่งระหว่างการก่อสร้างต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาจราจรติดขัด จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางสัญจรในช่วงเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
จังหวัดนนทบุรีขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
             
                 นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการเผยแพร่ถึงผลงานการทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชดำริ การนี้จึงได้จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งสามารถนำไปเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ นำสิ่งดีงามสู่สายตาโลก ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดการประชุม วิชาการนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
                                                      -----------------------------
จังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI 2014
                 
            ที่ลานกิจกรรมชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI 2014 งานแสดงความเป็นที่สุดของทุกด้านในจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ว่า " จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน " โดยมีการจัดแสดงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ โซนการเกษตร โซนท่องเที่ยว โซนที่ดินที่อยู่อาศัย โซนอุตสาหกรรม โซนพาณิชย์ โซนสุขภาพการสาธารณสุข โซนสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน โซนพลังงาน และโซนอาหารอร่อยชื่อดังของนนทบุรี สำหรับไฮไลท์ของงานผู้ที่มาเที่ยวชมสามารถเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฮเทค อาทิ ไอแพด ทีวีแอลซีดี เครื่องฟอกอากาศ ในเพียงราคา 99 บาท หรือเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตในจังหวัดนนทบุรี อาทิ เครื่องปรับอากาศไซโจเดนกิ เสื้อผ้าส่งออกจากบริษัท ชาลอม เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา และผลิตภัณฑ์ข้าว ส่วนในโซนที่อยู่อาศัย มีการออกบู๊ธหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจากบริษัทที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท ธนาสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท บัวทองธานี แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พฤกษาเรีย่ลเอสเตท จำกัด โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถจองบ้านและคอนโดได้ภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามหาชมได้ยาก และไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือ การประมูลทุเรียนนนทบุรีที่ได้ชื่อว่าหารับประทานยาก รสชาติดีและมีราคาแพงที่สุด ซึ่งรายได้จะมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมเที่ยวชมพร้อมเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นสุดยอดในทุกด้านของจังหวัดนนทบุรีได้ ในงาน THE BEST OF NONTHABURI 2014 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนธิเบศร์
 ------------------------------------
ค้นหาขั้นสูง
 ข่าวอาเซียนจังหวัดนนทุบรี
ดูทั้งหมด>

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รับฟังวิทยุONLINE กรมประชาสัมพันธ์
 ข่าว2
 ข่าวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ค้นหาขั้นสูง
 คำชี้แจง หัวหน้า คสช.
ดูทั้งหมด>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี, ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-5897615