จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 27 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม
2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา จำนวน 29 คน
ร่วมกันทำกิจกรรมโดยพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยพัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้า เก็บขยะ อาคารอเนกประสงค์ และกวาดใบไม้ลานตากข้าว ของหมู่บ้าน 11 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
3. วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
4. สถานที่ : หมู่ที่ 11 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
5. รายละเอียด : ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. ประชาชนจิตอาสา ั หมู่ที่ 11 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยพัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้า เก็บขยะ อาคารอเนกประสงค์ และกวาดใบไม้ลานตากข้าว หมู่ที่ 11 ต.ศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีความสะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283