จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 20 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ล อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
5. รายละเอียด : นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนทางหลวงชนบล (ร.พ.ช.) หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพลายชุมพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้น นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนทางหลวงชนบท (ร.พ.ช.) หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน และเก็บขยะสองฝั่งทาง เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด เรียบร้อยต่อไป
โดยมี นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , กำนันตำบลพลายชุมพล, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ : พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งประชาชนเกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน รักในชาติ ศาสนา พะมหากษัตริย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283