จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 22 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม
2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา จำนวน 150 คน
ร่วมกันทำกิจกรรมโดยพัฒนาทำความสะอาดกวาดใบไม้บริเวณวัดห้วยดั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
3. วันเวลา: วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
4. สถานที่ : บริเวณวัดห้วยดั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
5. รายละเอียด : นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอพรหมพิราม ปลัดอำเภอพรหมพิราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน ตำบลพรหมพิราม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณลานหน้าวัดห้วยด้ั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีความสะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมออกหน่วยบริการพระดาบทสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 119

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283