จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.นครไทย

วันที่ 27 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.นครไทย
2. ภารกิจ : จิตอาสาบริการ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. วันเวลา: วันที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : บ้านน้ำพาย หมู่ที่ 8 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 5. รายละเอียด : นายเอกชัย โศจิวิศาล นายก เทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธาน ในกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ สร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสถาบัน พระมหากษัตริย์ จิตอาสาได้ร่วมกันผสมปูนซีเมนต์กับทรายบรรจุกระสอบ (มัดปากกระสอบ) แล้วช่วยกันลำเลียงกระสอบทรายไปกั้นน้ำบริเวณลำน้ำ ซึ่งเป็นที่ติดตั้ง แพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย เพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลเร็วสำหรับกักเก็บน้ำ ไว้ให้ประชาชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลาน, บ้านน้ำพาย และบ้านด่าน ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์ 6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้คนในอำภอนครไทย มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ ทำให้มีฝายชะลอน้ำไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283