จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.นครไทย

วันที่ 28 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.นครไทย
2. ภารกิจ : จิตอาสาภัยพิบัติ
3. วันเวลา: วันที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 5. รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี นายเอกชัย โศจิวิศาล นานยกเทศมนตรีตำบลนครไทย, สมาชิกสภาเทศบาล, บุคลากรในเทศบาล และประชาชนในตำบลนครไทย เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนครไทย จำนวน 71 คน โดยมี พันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย รองเสนาธธิการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมทีมวิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์กู้ภัย, เทคนิคการกู้ภัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี-วัตถุอันตราย และการวางแผนการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283