สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283 E-mail :
info.prdphitsanulok@gmail.com