จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตัววิ่ง
วิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ " เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ”

วันที่ 8 ต.ค. 2557 )