จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ 16 ม.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ยางเตาปูน หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย งบประมาณ 270,000 บาท จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดซื้อและยื่นซองสอบราคาจ้าง โดยยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2558 (วันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. – 10.35 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ชั้น 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5465 4542 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.maeyanghor.go.th