จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชาคมอาเซียน
จังหวัดแพร่จัดประกวดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง รองรับตลาดการค้าอาเซียนในอนาคต

วันที่ 21 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)

จังหวัดแพร่จัดประกวดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพื่อกระตุ้นการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ รองรับตลาดการค้าอาเซียนในอนาคต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เป็นสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากเนื่องจากเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ต้นทุนต่ำ แต่ปัจจุบันปริมาณโคพันธุ์พื้นเมืองเริ่มลดลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทำให้ความต้องการโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้โคเนื้อมีราคาสูงขึ้น และในระยะนี้ปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรควรหันมาเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเป็นการอนุรักษ์โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองอีกทางหนึ่ง

และในสิ้นปี 2558 นี้ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดแพร่นั้นเป็นเมืองศูนย์กลางของระบบการคมนาคมและขนส่ง จะก่อเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบริโภคมากขึ้น การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดี เพื่อรองรับตลาดการค้าในอนาคตนั้น เกษตรกรต้องพัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้มีมาตรฐานและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้อุตสาหกรรมการเกษตรในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน จะทำให้มีโอกาสในการจำหน่ายโคเนื้อสู่ประเทศรอบข้างมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างรายได้ สร่างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความมั่นควงในอาชีพให้กับเกษตรกรในที่สุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ และเอกชน เกษตรกรจึงร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองประเพณีกำฟ้าตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ขึ้น ณ สนามชนโคบ้านทุ่งโฮ้ง โดยมีนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานในวันนี้(21ม.ค.58) /.