จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเครื่องเล่น

วันที่ 30 ม.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 266,600.-บาท งบประมาณตั้งไว้ 265,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5458 9116 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ