จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชาคมอาเซียน
การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 21 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 392 คน)

การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบแนวคิดคือแผนพัฒนาแห่งชาติ ที่จะมุ่งเน้นให้คนไทยมีความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน โดยมีการร่วมมือใน 3 ด้าน 1. ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.การขยายโอกาสทางการศึกษาและ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและการจัดการศึกษา และการศึกษายังเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ของอาเซียน 2020 มีความสำคัญได้แก่ ความสำคัญในด้านการพัฒนามนุษย์ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวัตกรรม การส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการทำงานและการประกอบการรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในความร่วมมือของอาเซียนในด้านการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเฉพาะด้านการจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
 
ในความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษาส่งผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน และเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การนำMOU เป็นหลักสูตรระหว่างสถาบันของรัฐและเอกชนร่วมกันและจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนร่วมกัน ในการพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการ นักศึกษา เป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งประเทศสมาชิกและคู่เจรจาโดยมีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพของอาเซียน มีการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาเช่นการให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิค การอาชีพการศึกษาในอาเซียนมีการพัฒนาโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเช่นการจัดการฝึกอบรมครูและโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษาและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในชุมชนโดยผ่านการศึกษาทางไกลมีการเรียนด้วยระบบไอที การศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมากทำให้การศึกษาไทยจึงต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างมากเพื่อให้ทันกับแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนอีกด้วย
 
นางสาวกัญธิชา ฤทธินารายณ์