จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประกวดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 578,948 กล้า งบประมาณ 4,400,000 บาท ราคากลางกล้าละ 7.60 บาท รายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาว์นโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 7 – 19 เมษายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phrae.mnre.go.th , http://www.gprocurement.go.th , http://www.mnre.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5451 1637 ในวันและเวลาราชการ