จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง จำนวน 1 หลัง แบบชั้นเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 27 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง จำนวน 1 หลัง แบบชั้นเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1) และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เขาเสนอราคาและประกาศกำหนดวัน เวลา พร้อมเงื่อนไขการประมูล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

          กำหนดการประมูลจ้างฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5463 1660 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.qovesite/praluang