จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร

วันที่ 9 ก.พ. 2561 )

        สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารศูนย์ไปรษณีย์ลำพูนรวมถึงอาคารคลังพัสดุ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และสอบถามขอบเขตของงานเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันเสนอราคาได้ที่เว็ปไซต์ www.thailandpost.com หรือwww.gprocurement.go.th หรือผ่านทางอีเมล์pms.region5thailandpost.com ในวันเวลาราชการ