จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

วันที่ 17 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/phrae หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๕๑ ๑๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (เอกสารแนบโหลดได้ตามหัวข้อ ประกาศประกวดราคา , ประเอกสารประกวดราคา , ตารางราคากลาง , TOR16 , ปริมาณงาน)