จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

วันที่ 29 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

     ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปีพุทธศักราช 2563 จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์หมายเลข 0-5464-6585 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่