จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดแพร่ จัดประกวดสื่อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"

วันที่ 11 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดแพร่ จัดประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ"ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว"เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม

 

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"

 

จังหวัดแพร่ เพื่อเปิดโอกาศให้เด็ก เยวชนและประชาชนทั่วไป ได้ผลิตสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบอกเล่าเรื่องราวการทำดีด้านต่างๆที่สามารถทำได้ทันที "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"ปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีเป็นต้นแบบในสังคม

 

วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทำการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจากแนวคิดในการสร้างคลิปวิดีโอ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่อง คุณภาพการผลิตการใช้ภาษาและดนตรี หัวข้อล่ะ 20 คะแนนรวม 100 คะแนน คณะกรรมการคัดเลือกผลงานชนะเลิศของจังหวัด จังหวัดละ 3 คลิป ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 228 ผลงาน และผลงานชนะเลิศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ผลงาน

 

ระดับจังหวัด มีเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 เป็นเงินจำนวน 5000 บาท 3000 และ 2000 บาท ตามลำดับในระดับประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคลิปจำนวน 9 ผลงานและนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ผล โพสในช่องทาง youtube:MoralChannel เพื่อเปิดโหวตชิ้นงานที่มีการกดไลค์มากที่สุด เป็นรางวัลผลงานยอดนิยมจำนวน 1 รางวัล

มีรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 เป็นเงินจำนวน 10000 บาท 8000 และ 4000 บาท ตามลำดับ รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล เงินรางวัล 3000 บาท  และรางวัล Popular Vote เป็นเงินจำนวน 5000 บาท ทุกรางวัลจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ

 

โดยจังหวัดแพร่มีทีมที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 3 ผลงานประกอบด้วย ผลงาน

"ทำดีกึ่งสำเร็จรูป”โดยทีม Original GZ  / ผลงาน Don't wait...Goodness โดยทีมอนุบาลจรูญลองรัตนาคารฟิล์ม / และผลงาน ขาตั้ง โดยนายราชพฤกษ์ สอิ้งแก้ว

นายสิทธาเทพ บุตรราช ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่