จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (14ก.ย.63) เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุนทรจันทร์เกตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ปี 2563-2564

คณะอนุกรรมการแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมเป็นอนุกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากำลังแรงงานและบูรณาการในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.)เป็นคณะกรรมการระดับชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดของจังหวัดแพร่ปี 2563 ผลกระทบของวิกฤต covid-19 ที่มีผลต่อ การจ้างงานในตลาดแรงงานลดลงแรงงานเดิมได้รับผลกระทบอย่างมากมีลูกจ้างจำนวนหนึ่งถูกให้หยุดงานเลิกจ้างและไม่มีงานใหม่ที่ดีเท่าเดิมรองรับแรงงานใหม่ไม่ได้รับการจ้างงานหรือเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบวัยแรงงานตอนต้นเข้าสู่อาชีพฟรีแลนซ์รับจ้างเป็นผู้ประกอบการรายย่อยทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีความแน่นอนทางด้านรายได้

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ปี 2563 ด้านอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีแผนพัฒนาคน จำนวน 335 คน ดำเนินการได้ 264 คน ด้านแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เป้าหมาย 100 คน ดำเนินการได้ 100 คน ด้านท่องเที่ยวและบริการ เป้าหมาย 565 คน ดำเนินการได้ 704 คน และด้านภาคเกษตร เป้าหมาย 5,984 คน ดำเนินการได้ 5,984 คน

สำหรับแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2563-2564 ด้านไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ปี 2563 จำนวน 335 คน ปี 2564 จำนวน 310 คน ด้านแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปี 2563 จำนวน 100 คนปี 2564 จำนวน 815 คน ด้านท่องเที่ยวและบริการ ปี 2563 จำนวน 565 คน ปี 2564 จำนวน 600 คนและด้านการเกษตร ปี 2563 จำนวน 5,984 คน ปี 2564 จำนวน 9,596 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดแพร่ ปี 2563-2564 เพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน