จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ “ กาดก๋ำส้า คัวเกษตรอินทรีย์”

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อเย็นวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ " กาดก๋ำส้า คัวเกษตรอินทรีย์” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับ มุ่งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าอาหารอยู่ลำดับที่ 11 ของโลก แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า ค่าเงินบาทแข็ง และสถานการณ์โควิด-19  แต่การส่งออกอาหารของไทยยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ  โดยจะสนับสนุนให้อาหารไทยเป็นอาหารโลก เพราะไทยมีพื้นที่การเกษตร ผลผลิต วัตถุดิบ อุตสาหกรรมแปรรูป และการตลาดเชิงรุก อาหารไทยจึงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์และมีความหลากหลาย มีการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกสมัยใหม่

การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่ "กาดก๋ำส้า คัวเกษตรอินทรีย์” เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยเป็นการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน โดยข้อดีของเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์คือจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตไม่ต้องเสี่ยงต่อสารพิษ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางดิน น้ำ อากาศ และระบบนิเวศน์ เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีของเกษตรกร เพราะตลาดมีความต้องการสูง ผู้ผลิตสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

การจัดงานดังกล่าวมีไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่