จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(16ก.ย.63) ที่โรงแรมอมรรักษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการจัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ  ผู้ประกอบการไม้สักจังหวัดแพร่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการ : เพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สัก  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่กล่าวว่า การจัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 สถานประกอบการ นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ผ่านกระบวนการแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพื่อยกระดับรูปแบบของผลิตภัณฑ์  ให้มีความทันสมัย  ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า โดยใช้วัตถุดิบน้อยแต่ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สามารถแข่งขันได้ทั้งใน  และต่างประเทศ   สร้างรายได้และความเข้มแข็ง  ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดย่อม และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้มากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก  มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในส่วนของวันที่ 17 กันยายน 2563 จะเป็นการจัดแสดงผลงานพร้อมทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบ และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ และผ้าพื้นเมืองแพร่ กิจกรรมการยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่

และวันที่ 18 กันยายน 2563 จะเป็นกิจกรรมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ที่ได้รับการยกระดับพัฒนาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่ /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่