จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้( 17 ก.ย.63) ณ ห้องประชุมเวียงโกศัยศาลากลางจังหวัดแพร่ เวลา 15:00 น. นายวรญาณ  บุญณราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่เพื่อรับทราบถึงระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 การมอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนปี 2563

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบทอาจมีรายได้จากเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหรือให้เป็นค่าอุปการะเด็กการจัดกิจกรรมหาทุนดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและรายได้อื่นๆ

รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ยอดเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,478,267.09 บาท โดยได้รับเงินอุดหนุนอุปการะเด็กจากส่วนกลางและจ่ายให้เด็กที่ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสอายุแรกเกิดถึง 6 ปีจำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาทโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณามอบเงินอุดหนุนอุปการะเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสอายุแรกเกิดถึง 6 ปีอีกจำนวน 234 รายๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 351,000 บาทกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ นอกจากนั้นได้พิจารณากิจกรรมบริการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้จ่ายในวงเงินเดือนละ 10,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องบริโภคที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพัฒนาการของเด็ก ให้กับเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสอายุแรกเกิดถึง 6 ปีไปตามอำเภอต่างๆทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ต่อไป

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ / รายงาน