จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติ และบุคลากร

วันที่ 4 ส.ค. 2557 )

นางรติพร  บุญคง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ (054) 511566 โทรสาร (054) 621116 โทรศัพท์มหาดไทย 21761 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 

                 บทบาทหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด โดยให้คำปรึกษา แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์รวบรวมข่าวสารทางราชการ องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ของจังหวัดแพร่ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ได้รับทราบและเข้าใจ โดยการใช้สื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INTERNET) http://pr.prd.go.th/phrae แฟนเพจเฟสบุ๊ค ...ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่....https://www.facebook.com/prdphrae/ ตลอดจนมวลชนสัมพันธ์ เป็นหลัก นอกจากนี้ยัง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนมีต่อส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจะได้แก้ไข หรือปรับปรุงอันจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนให้พัฒนายิ่งขึ้น

รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


1. นายรักสิทธิ์ วาทโยธา  พ.ศ. 2528 - 2531

2. นายเพชร กันทาดี  พ.ศ. 2532 - 2533

3. นายธำรงค์ แพรพิมพารัตน์  พ.ศ. 2534 - 2535

4. นายสุคนธ์ ธังศิริ   พ.ศ. 2535 - 2537

5. นายสุจินต์ อัมรางกูร   พ.ศ. 2537 - 2539

6. นายสุชาติ ณ สุวรรณ   พ.ศ. 2539 - 2540

7. นายชูโชค ทองตาล่วง  พ.ศ. 2541 - 2543

8. นายสมบูรณ์ วงศ์โสม  พ.ศ. 2543 - 2546

9. นางสาวโสภิดา พจนานุรัตน์   พ.ศ. 2546 - 2550

10. นายรังสรรค์ ขำแจง   พ.ศ. 2550 - 2553

11. นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา   พ.ศ. 2553 - 2558

12. นายฤทธิเดช โคตรสาร พ.ศ. 2558 - 2560

13. นายสัมพันธ์ ช้างทอง พ.ศ. 2560 - 2561

14. นางรติพร บุญคง พ.ศ. 2562


 

 

 

อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ มี 7 คน

1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่  นักประชาสัมพันธ์ อำนวยการระดับต้น

    นางรติพร  บุญคง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ บริหารงานในสำนักงานฯ กำกับ ควบคุมดูแล

2. นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ   นายโชคชัชกาญ ราชฟู

ภารกิจและหน้าที่คือ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดทำแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดแพร่ บูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ของรัฐ สำรวจประชามติ/วิจัย/ ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกเครือข่าย

 

3. นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  นายฉัตรชัย พวงขจร

ภารกิจและหน้าที่คือ ประสานมวลชนสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ดูแลและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน ผลิตข่าว สารคดี หรือ บทความ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ข่าวแจก สื่อโซเซียลมิเดียร์ ภาพนิ่ง และสื่ออื่นๆ ออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน เอกชน การทำงานร่วมกับองค์กรส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

4.  เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน นางพิกูล สันป่าแก้ว

ภารกิจและหน้าที่คือ บริหารงานด้านการเงิน และงานธุรการ ประสานงานและงานมวลชนสัมพันธ์ ประสานข้อมูลในการช่วยเหลือภารกิจด้านข่าวต่างๆ

5. เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน นางสาวจริยา มณีกาศ

ภารกิจและหน้าที่คือ จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือต่างๆ ของสำนักงาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ประสานงาน และงานมวลชนสัมพันธ์ ประสานข้อมูลในการช่วยเหลือภารกิจด้านข่าวต่างๆ

6. พนักงานขับรถ นายอรุณศักดิ์ เจาะจง

ภารกิจและหน้าที่คือ ดูแลยานพาหนะของสำนักงาน ให้ความช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7. พนักงานบริการ   นางสาวมะลิ อุดมพิทักษ์เดชา

ภารกิจและหน้าที่คือ ทำความสะอาดสำนักงาน บริการและให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

นายโชคชัชกาญ ราชฟู

นักประชาสัมพันธ์

ชำนาญการ

นายฉัตรชัย พวงขจร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางพิกูล สันป่าแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน  

นางสาวจริยา มณีกาศ 

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน  

นายอรุณศักดิ์ เจาะจง

พนักงานขับรถ

นางสาวมะลิ อุดมพิทักษ์เดชา

พนักงานบริการ